Naslovna slika za NAKON SUSRETA S UDRUGAMA UMIROVLJENIKA 
05. 09. 2022.

NAKON SUSRETA S UDRUGAMA UMIROVLJENIKA 

ZAKLJUČCI MOŽEMO OSIJEK

MOŽEMO Osijek smatra da bi kvaliteta života treće dobi trebala biti jednom od
strateških smjernica održivog rasta, kao razvojna mogućnost odličnog potencijala – obzirom na potencijalne gradske resurse (mirnog, zelenog, sigurnog, povijesno- kulturnog, sportskog).

Obilaskom udruga osječkih umirovljenika došli smo do brojnih saznanja, donosimo neke od stavova koji se nama čine važnima:

– Poticati širenje mreže županijskih i gradskih domova, kao i drugih modela
skrbi za starije i nemoćne u skladu s novim interdisciplinarnim pristupima.
Stanje nedostatnosti smještajnih kapaciteta posebno je istaknuto i u
Nacionalnom planu Vlade RH NACIONALNI PLAN OPORAVKA I
OTPORNOSTI 2021.-2026. Vlada R Hrvatske: “… u Hrvatskoj postoje
smještajni kapaciteti za 29.414, odnosno za 3,68% osoba u dobi od 65 i više
godina što je daleko niže od prosjeka EU (5%). Kapaciteti za smještaj starijih
osoba nisu ravnomjerno rasprostranjeni po županijama. Po broju kreveta u
ustanovama za dugotrajnu skrb, Hrvatska je na dnu ljestvice država članica
EU (manji broj su imale samo Bugarska i Rumunjska). Iz analize koju je
izradio OECD za potrebe projekta „Formalni i neformalni oblici skrbi…“, vidljivo
je da Hrvatska nije razvijala institucijsku skrb za starije osobe. (str. 952).

– Uz proširenje smještajnih kapaciteta za starije osobe uključujući i
državne/županijske/gradske domove, treba raditi i na europskim smjernicama
za prijelaz s institucionalne skrbi na usluge podrške za život starijih osoba u
vlastitom domu. Poticati programe za duži ostanak van institucionalnog
smještaja (u svojim domovima uz potporu).

– Insistirati da Grad Osijek razvije projekt kojim bi se uključio u realizaciju
Akcijskog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje 2021. – 2024.
Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Predložiti,
otvaranje u Osijeku Centara za usluge starim i nemoćnim (od dostave hrane,
kućne, zdravstvene njege, socijalnih usluga itd.) u skladu sa smjernicama
ovoga Akcijskog plana u kojem se u opisu doprinosa provedbi i dostupnosti
socijalnih usluga, navodi: „… Izgradnjom 8 centara za starije osobe omogućila
bi se dostupnost u korištenju raznovrsnih izvan institucijskih usluga radi
poboljšanja kvalitete življenja u vlastitom domu, osiguravanje integrirane
socijalne i zdravstvene skrbi na primarnoj razini te usluge smještaja za 800
korisnika kojima je zbog otežane funkcionalne sposobnosti i narušenog
zdravstvenog stanja potrebna pomoć i nadzor druge osobe u zadovoljenju svih
potreba u punom opsegu…“ (str.5).

– Insistirati da grad Osijek krene u provedbu zajedničkih europskih smjernica za
prijelaz s institucionalne skrbi umirovljenika na alternativne oblike skrbi. Ciljevi
smjernica su poticati društveno usmjerenu izgradnju naselja koja bi zajedno sa
sociološkim aspektima života mladih i starih u zajednici, imala gradske
stanove za iznajmljivanje mladima, s vrtićima i infrastrukturom te unajmljene
gradske stanove za smještaj umirovljenika s pratećom infrastrukturom.

– Poticati rješavanje problema palijativne skrbi i širenja mreže hospicija, potaknuti osnivanje Centara za hospicij i palijativnu skrb u Osijeku

– Poticati jačanje mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite umirovljenika

– Podizanje razine kvalitete društvenog života umirovljenika, poticanjem i pomaganjem djelovanja umirovljeničkih udruga i njihovih programa i apliciranja na EU fondove

– Ukazivati na potrebu otvaranja produženih dnevnih, odnosno cjelodnevnih boravaka u prostorima udruga za starije

– Stvaranje stalne logističke službe financirane sredstvima gradskog proračuna,
koja bi pružala kontinuirane mobilne logističke usluge, prvenstveno usluge
prijevoza vozilima nepokretnih umirovljenika koji žive u zgradama
višekatnicama bez liftova (do sada je to obavljao Crveni križ, financiran
sredstvima iz jednokratnih programa).

– Istražiti u gradskoj upravi mogućnosti (ev. i zapošljavanja) osobe koja bi se bavila isključivo pisanjem projekata namijenjenih potrebama umirovljenika